Forudsætninger for sprog og læring

Forudsætninger for sprog og læring

Allerede inden et barn siger sit første ord, er det for længst begyndt at øve sig i at udtrykke sig og kommunikere.

Det nyfødte barn observerer omgivelserne og de mennesker, der optræder i dets verden, og det vil begynde at reagere mere og mere bevidst på indtryk og forsøge at skabe kontakt gennem lyde, mimik og fagter.

Vi kan med fordel betragte et spædbarns signaler som sprog og kommunikation og have små samtaler om det, vi oplever sammen. Jo mere vi snakker med et spædbarn og reagerer med både ord og handling på dets signaler, desto mere stimulerer vi barnets naturlige anlæg for sprog. Den lille hjerne arbejder ganske enkelt på højtryk, mens vi er med til at skabe det fundament, som sproget efterhånden skal bygges på.

I denne sektion gennemgår vi de vigtigste områder, der danner grundlaget for barnets tilegnelse af sprog – og vi ser på centrale milepæle, opmærksomhedspunkter og aktiviteter, der understøtter barnets udvikling på hvert af disse områder: 


Opmærksomhed

”Uden opmærksomhed – ingen adgang til læring”. Det kan næsten ikke siges mere præcist og kortfattet end i dette citat af Mogens Hansen. At være opmærksom er en central forudsætning for at tilegne sig sprog og for at lære i det hele taget.

Nogle børn er opmærksomme fra fødslen, mens andre har sværere ved at holde opmærksomheden i længere tid ad gangen … men det er blot én side af sagen. Barnets omgivelser og relationen til dets nære voksne spiller også en central rolle i barnets udvikling af opmærksomhed og dermed i tilegnelsen af sprog.

Opmærksomheden styrkes bl.a. ved øjenkontakt, interesse, tid og samspil fra de nære voksne … og er en af de grundlæggende forudsætninger for sprog.    

 

Ihærdighed og vedholdenhed

Nyeste forskning har vist, at en af de væsentligste forudsætninger for at lære – ikke bare sprog men i det hele taget at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer – er evnen til at blive i en aktivitet, også selvom den er udfordrende.

Derfor er det vigtigt, at vi som voksne har fokus på at understøtte og styrke børns evne til at være vedholdende og ihærdige fra de er ganske små.


Social og kognitive udvikling

Sprog er ikke en isoleret kompetence i barnet. Sprog er en kompleks interaktion af kompetencer i barnet og mellem barnet og dets omgivelser. Derfor spiller barnets sociale og kognitive udvikling en stor rolle i tilegnelsen af sprog.

Barnets sociale og kognitive udvikling er ikke blot grundlag for barnets sproglige udvikling, men også dets generelle udvikling og senere mulighed for læring.

Læs mere om Social og kognitiv udvikling ...


Fælles opmærksomhed

Efter opmærksomhed kommer fælles opmærksomhed – dvs. evnen til at være sammen, opmærksomt, med en anden omkring en fælles oplevelse (en ting, en situation, en aktivitet). Det er den voksnes opgave at støtte barnet i at udvikle evnen til at dele opmærksomheden med en anden – og i at være opmærksom på det ”fælles tredje”, som de er sammen om.

Læs mere om Fælles opmærksomhed ...


Pludren

I mange år mente man, at barnets sprogtilegnelse begyndte, når det sagde sine første ord. Barnets pludren betragtede man ikke som en del af denne udvikling.

I 80 ́erne blev interesseret i sammenhængen mellem den måde, barnet pludrede på, og barnets senere sprogtilegnelse.

Med sin pludren træner barnet de sproglyde, der senere skal blive til ord og tale, og sin kommunikation, hvis vi som voksne reagerer på signalet og pludrer tilbage til barnet.

Læs mere om Pludren ...


Fagter, gestik og imitation

Barnets brug af fagter og gestik er, ligesom pludren, en del af det lille barns intention om at kommunikere med sin omverden.

Der er derfor sammenhæng mellem et spædbarns tidlige brug af fagter og gestik og barnets tilegnelse af sprog, og vi ved, at gestikulationer – og den måde vi som voksne reagerer på dem – spiller en stor rolle for barnets tidlige sprogtilegnelse.

Læs mere om Fagter, gestik og imitation ...

 

Legeudvikling

Vi ved nu, at barnets måde at lege på – og den måde det udvikler sin leg fra nysgerrig udforskning af genstande og deres funktion over konstruktions- og imitationslege til mere komplekse lade-som-om og rollelege med regler – hænger tæt sammen med sprogtilegnelsen.

Jo mere komplekse lege, desto større er kravene til barnets beherskelse af sproget … og derfor kan vi styrke barnets sprog ved at møde barnet i leg og understøtte sprogets rolle i de forskellige stadier af legeudviklingen.

Læs mere om Legeudvikling ...


Mentalisering

Begrebet dækker (meget forsimplet) bl.a. over evnen til at sætte sig i den andens sted – at kunne forudse og forstå reaktioner, stemninger og handlinger hos sig selv og andre.

Lige nu er Mentalisering i bredeste forstand meget i vælten inden for en række forskningsområder – og indgår i mange debatter om børns udvikling.  

Derfor er det også et begreb, der er interessant at kigge på, når vi beskæftiger os med børns sprog.


Motorik – Sprog og bevægelse

Tidligere har man set motorik og sprog som to områder, der ”konkurrerede” lidt om børns udvikling. Det var alment opfattelse, at det kunne være svært at ”lære begge dele på én gang”.

Nu ved vi imidlertid, er der er en stærk sammenhæng mellem børns motoriske udvikling og deres sprogtilegnelse – og at sammenhængen er kompleks.

Konklusionen er dog overordnet set, at børn sagtens kan være både motorisk og sprogligt stærke … og at vi derfor bør understøtte sprog og motorik sideløbende, ikke mindst hos de børn der er udfordrede på det ene eller andet område.  


Sanser og krop – hørelse, syn og tale

Sprog skal høres og siges – og skal kunne udtrykke de ting, der er omkring os. Derfor er børns evne til at høre, se og tale naturligvis vigtige forudsætninger for deres sprogtilegnelse.

Disse kompetencer er medfødte – men kan også være svækkede i større eller mindre grad – og dermed være afgørende for, hvordan vi skal støtte barnets sprog.  
forudsaetninger

Links

Materialer til download

Video: Forudsætninger

Center on the Developing Child på Harvard University har lavet denne fine film om hjernens opbygning, som er oversat/indtalt på dansk af Anders Højen.