Læreplanstemaer

Læreplanstemaerne

Rammen om den styrkede læreplan er de seks læreplanstemaer, som dækker over de kompetencer, som et barn skal møde i dagtilbuddet:

  • Sprog og kommunikation
  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fælleskab

Den pædagogiske praksis skal sikre, at disse seks temaer spiller sammen. Temaerne skal derfor ikke forstås som isolerede blokke, som I kan arbejde med uafhængigt af hinanden - men som dele af en helhed, der danner grundlaget for de planlagte aktiviteter.

Temaerne skal forstås i et tværgående perspektiv - som flere sider af en sammenhæng, der er meningsfuld og relevant for børnene - og som dermed giver et godt fundament for læring.


Sådan tilrettelægger I forløb med afsæt i læreplanstemaerne

Det kunne være fristende at snuppe læreplanstemaerne ét for ét og plotte dem ind i årshjulet …

… men det vil være en grov misforståelse af hensigten med Den styrkede læreplan!

I kan ikke, med henvisning til den styrkede læreplan, tilrettelægge et pædagogisk forløb under overskriften "Natur, udeliv og science" eller ”Sprog og kommunikation”.

Læreplanstemaerne er udtryk for kompetenceområder, der kan og skal understøttes – i højere eller mindre grad – i alle planlagte aktiviteter.

I skal derfor stille jer selv dette vigtige spørgsmål:

 

”Hvordan kan vi med dette forløb/denne aktivitet komme
omkring alle læreplanstemaerne?”


Eksempler

Hvis I vil tilrettelægge et forløb med overskriften "Smådyr", kan I overveje, hvordan hvert enkelt læreplanstema kan inddrages, fx via fokusord, sanseoplevelser, kreative aktiviteter, læsning, bevægelse, lege og samtaler, udflugter og arrangementer, der på forskellige måder omhandler smådyr.

Hvis I læser en bog, kan I overveje, hvordan I kan lade bogens fortælling udfolde sig i lege og aktiviteter, der inddrager sprog, krop, relationer, kulturfænomener, mm. 

 

Sprogkufferter og læreplanstemaer

Netop derfor er alle vores sprogkufferter udarbejdet til at understøtte samtlige læreplanstemaer.

I hver kuffert får I aktiviteter og materialer til at komme omkring alle læreplanstemaer - uanset om kufferten er til dialogisk læsning eller tematisk sprogarbejde.

I kan også bruge vores skema med læreplanstemaerne til at understøtte planlægning og dokumentation af lege og aktiviteter.

Læs mere om Sprogkufferter her

Læs artiklen "Skadelig læring i vuggestuen?"

We found no results matching your search