Mini-leksikon

leksikon

Herunder finder du forklaringen på en række fagtermer og emne-specifikke begreber, som bruges inden for feltet "børns sprog".

Antonymer
Ord, der betyder det modsatte af hinanden: stor/lille, tyk/tynd, varm/kold.

Artikulation
Frembringelse af lyde – hvordan lyde bliver dannet.


Audiogram
Hørekurve, der viser, hvilken lydstyrke de enkelte frekvenser kan høres


Auditiv
At modtage sanseindtryk via hørelsen.


Auditiv hukommelse
Evnen til at huske stavelser og ord.


Auditiv diskrimination

Evnen til at adskille enkelte lyde i et ord.


Dialogisk læsning

Oplæsning, hvor barnet inddrages aktivt i fortællingen gennem spørgsmål og samtale. Kaldes også "Samtalelæsning.


Dysfunktion

Funktionsnedsættelse.


Dysleksi

Læsevanskeligheder/forstyrrelse.


Emergent literacy

Et begreb der refererer til barnets tidlige læse- og skriveudvikling, og som udspringer af en overbevisning om, at læse-skrivekompetencer ligger latent i barnet og derfor vokser frem gennem stimulering (Modsat at det er evner, der skal fyldes på en blank tavle gennem træning).


Fokusord

De ord, man vælger at have særligt fokus på i en dialogisk oplæsning. Man kan fx snakke om deres betydning, skrive dem på ordkort eller have dem som konkreter.


Fonologi

Læren om sproglydene. Dysfonologi er en dysfunktion af udtalen.


Fonetik

Læren om hvordan sproglydene udtales.


Fonem

Den mindste lyd i et sprog, der kan ændre et ords betydning, fx mus og hus.


Fælles opmærksomhed

Barnet, eller flere børn, og den voksne er sammen om ”noget” og retter deres blik eller opmærksomhed på denne person/genstand på samme tid. For at der er tale om fælles opmærksomhed skal både voksen og barn være bevidste om hinandens opmærksomhed. Jo mere tid i fælles opmærksomhed desto flere ord. Situationer med fælles opmærksomhed giver barnet mulighed for at koble de ord, det hører, med en genstand eller person.


Fælles tredje

Den genstand/person, som barnet/børnene har fælles opmærksomhed om.


Konkreter

Konkrete genstande, der repræsenterer ord, og som kan mærkes/berøres. Anvendes fx sammen med dialogisk oplæsning til at konkretisere historien. 


Læsp

Forkert udtale af /s/-lyden. Læsp opstår fordi barnet ikke kan styre sin tungemotorik, når det skal sige /s/ lyden. Der findes flere former for læsp. Langt de fleste børn lærer at udtale s korrekt. De to typiske former for læsp er: Mellemtandslæsp (tungen kommer ud mellem fortænderne) og sidelæsp (tungen trækkes lidt tilbage i munden, bliver flad, og der kommer meget luft ud i siderne af munden). 


Morfologi

Læren om et ord og dets opbygning. Sprogets mindste betydningsbærende enhed, fx far /s/


Ordforråd

Alle de ord et barn kender (passiv) og bruger (aktiv). Ordforråd har ikke noget at gøre med, hvordan ordet udtales.


Perception

Vores opfattelse og bearbejdning af indtryk.


Prosodi

Tryk, stød, pauser og rytme i talesproget. Man kan sige musikken i talen. At forstå og bruge prosodien korrekt betyder, at det kan høres på prosodien, om det er et spørgsmål eller svar.


Sprogforståelse

Det at kunne forstå sammenhængen mellem sprog og det, der foregår i omverden.


Snøvl

Ved åben snøvl kommer der for meget luft kommer ud igennem næsten, og ved lukket snøvl kommer der for lidt eller ingen luft igennem næsen.


Sprogbrug – pragmatik

Læren om hvordan sproget bruges i forskellige sammenhænge. Man kan også kalde det trafikregler, hvad kan jeg sige til hvem og hvornår.


Stammen

Stammen er en talelidelse. Når en person stammer, gentages ord og lyde.


Stilladsering

Teorien om at læring foregår i et samspil mellem den, der lærer, og omgivelserne. Inden for sprogtilegnelse bruges det især til at beskrive den måde, voksne er med til at stimulere barnets sprog. Ved fx at tale med og til det, før det selv taler, bygger vi et ”stillads”, som barnet kan udvikle sig sprogligt på. Teorien udviklet af den russiske psykolog Lev Vygotskij og kendes også som ”zonen for nærmeste udvikling”.


Syntaks – sætningsopbygning

Læren om hvordan sætninger opbygges, og hvilke regler der for sætningsopbygningen.


Synonymer

Ord der betyder det samme: tynd/smal, lys/bleg, enorm/kæmpe.

TRAS
TRAS står for "Tidlig registrering af sprogudvikling" og er et materiale/skema, der er udviklet i Norge til at vurdere børns sproglige udvikling fra et tværfagligt perspektiv.

Turtagning
Barnet lærer at skiftes til at gøre noget - til at have "turen". Det er en central social færdighed, der er nødvendig for at kunne kommunikere effektivt. Det kan fx trænes ved samtale/spørgsmål og diverse spil, hvor turen går på omgang. 

Verbal/non-verbal
Verbal er noget, der bliver sagt med ord – non-verbal er det, der kommunikeres uden ord (kropssprog, fagter, mimik, etc.). Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386